אנו מודים לך שבחרת לבקר ו/או לרכוש מוצרים ו/או סדנת בישול באתר האינטרנט המקוון של חברת מבשלים חוויה יניב פרטוש תמיר בע"מ.

הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויותיך וחובותיך הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט והזמנת המוצרים והסדנאות באמצעותו.

1. בעלי אתר האינטרנט הינה חברת מבשלים חוויה בע"מ, מספר חברה 514654656 . בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות לחברה בכתובת דרך בן צבי 78 תל אביב בטלפון 03-5588518 בפקס 03-5588519 במייל info@mevashlim.co.il (להלן:החברה).

2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין חברת מבשלים חוויה בע"מ, ובעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח ואו המבקר באתר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ככתבן וכלשונן.

3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני בני המינים באופן שווה.

4. העסקה

רשאי לרכוש מוצרים או להזמין סדנא באתר האינטרנט של החברה כל אדם, אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי").

תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישת מוצרים או בהזמנת סדנא הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.

מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.

לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחר רכישת המוצר או הזמנת הסדנא, יקבל הלקוח באופן מיידי באמצעות המייל אישור על ביצוע ההזמנה. חשבונית מס תישלח ללקוח בתוך שני ימי עבודה.

5. מדיניות ביטול עסקה

החברה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן כפי שתהיה בתוקף במועד הביטול, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ביטול ביוזמת החברה -

במקרה בו לאחר רכישת המוצר או הזמנת הסדנא התברר לחברה כי לא תתאפשר אספקת המוצר או השתתפותו של הלקוח בסדנא, בין מאחר ובוטלה, נדחתה, לא נותרו מקומות פנויים, ומכל סיבה אחרת כלשהי, לא תהיה החברה מחויבת לאספקת המוצר או להשתתפות הלקוח בסדנא. החברה תעדכן את הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ותציע לו להזמין מוצר אחר או סדנא אחרת באותה עלות, ו/או להזמין מועד אחר לסדנא שהוזמנה (ככל שתתקיים סדנא נוספת), ו/או לקבל את כספו בחזרה (כפי המופיע בתנאי הביטול המפורסמים בעמוד הרכישה באתר) באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר או הזמנת הסדנא. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול רכישת המוצר או ביטול השתתפות הלקוח הסדנא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

מבשלים חוויה תהיה רשאית לבטל סדנה/לדחות במקרים הבאים:

א. מיעוט משתתפים

ב. תקלה במקום שאינה מאפשרת את קיום הסדנה.

ג. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך קיום הסדנה.

 *בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, מבשלים חוויה ,תודיע ללקוח על ביטול הסדנה או דחייתה, והלקוח יהיה רשאי לקבל החזר, בכפוף להוראות הדין. 

   במקרה של ביטול הסדנה, יושב הכסף בהתאם למחיר ששולם בעבורה בפועל. אם שולמה הסדנה באמצעות שוברים יבוטל מימושם.

 

תנאי ביטול עסקה לבקשת הלקוח:

  • ניתן לבטל השתתפות בסדנה בהודעה מראש בלבד (בכתב- info@mevashlim.co.il או בפקס 03-5588519) וזאת עד 7 ימי עסקים טרם מועדה המקורי. במקרה של הודעה מראש כאמור, ינתן זיכוי כספי מלא (בכפוף לעלויות ביטול (עמלת חברת כ. אשראי וכד')). לאחר המועד הנ"ל לא ניתן לבטל השתתפות בסדנה כנגד זיכוי כספי כלשהו.
  • פחות מ- 7 ימי עסקים ועד 3 ימי עסקים טרם מועדה, יוכל הלקוח לבקש לדחות השתתפותו בסדנה ולהירשם על בסיס מקום פנוי, לסדנה זהה או אחרת באותה עלות. דחיית המועד תהיה למועד שיקבע בתוך שלושת החודשים העוקבים למועד ההזמנה המקורי. *ניתן לדחות/לשנות תאריך השתתפות בסדנא פעם אחת בלבד ללא אפשרות ביטול.
  • ככל שמועד הסדנה הינו בתוך 3 ימי עסקים טרם מועדה, לא ניתן יהיה לבצע אף אחת מן הפעולות דלעיל (ביטול/דחייה) ולא ינתן כל החזר כספי על אי מימוש שובר וזאת מכל סיבה וללא יוצא מן הכלל.
  • יודגש שכל האמור להעיל כולל בתוכו נסיבות שנגרמו/נוצרו כתוצאה ממגפת הקורונה ללא יוצא מהכלל. *פרט למקרה בו יוכרז סגר כללי ע"י הממשלה. 
  • ניתן להעביר שובר ההשתתפות לאורח אחר בכל זמן ללא חיוב.

סיכום האמור – 

  • עד 7 ימי עסקים לפני מועד הסדנה המקורי – ניתן לבטל שובר (ההשתתפות) ולקבל החזר כספי.
  • פחות מ- 7 ימי עסקים ועד 3 ימים עסקים לפני מועד הסדנה – לא ניתן לבטל שובר השתתפות אלא לדחות מימוש לתאריך אחר. *ניתן לדחות/לשנות תאריך השתתפות פעם אחת בלבד ללא אפשרות ביטול. 
  • 3 ימי עסקים ופחות טרם מועד הסדנה – לא ניתן לבטל או לדחות והלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים בסדנה, אף אם לא השתתף בה.
  • ניתן להעביר שובר ההשתתפות לאורח אחר בכל זמן ללא חיוב.

אחריות
אחריות להזמנת סדנאות - החברה מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור של הסדנאות באתר האינטרנט הינו תמציתי ולצורך הדגמה כללית בלבד, כי התמונות הינן להמחשה בלבד, כי מדובר בסדנאות דינמיות התלויות בין השאר במשתתפים ו/או במנחים שאינם בשליטת החברה, שאין הכרח שיהיו זהות למתואר באתר, וכי התיאור נסמך בין היתר על מידע שנמסר לחברה מצדדים שלישיים. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו להתנהלות הסדנא בפועל, והיא ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות בשל אי התאמה, טעות, אי הבנה או חוסר בפרט כלשהו שעלול להיגרם בין תיאור הסדנא לבין ביצועה בפועל.

החברה לא תהיה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהם שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה, ושייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בתקשורת, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר, ו/או מכל סיבה אחרת.

הלקוח יישא באחריות מלאה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין כל טעות שביצע הלקוח בביצוע ההזמנה.

פרטיות

האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים PCI-DSS לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. לא חלה על הלקוח חובה למסור

את פרטיו האישיים, אולם ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.

הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי החברה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של החברה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור.

הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים למפעיל הסדנא או מי מטעמו.

החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט. החברה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה.

למעט האמור לעיל, החברה לא תעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהו. החברה תנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח. ללקוח או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה במידה וייחשפו פרטי הלקוח למרות אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות זכויות היוצרים, התמונות, הטקסטים, העיצובים, סימני המסחר, המתכונים, תיאור הסדנאות, תיאור המוצרים, וכיוצ"ב, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

דין ושיפוט
כל מחלוקת בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – "המחלוקת"), תידון לפי הדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט בתל אביב נתונה סמכות שיפוט ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.
 

מס' מדרגים: 9  ממוצע: 4.8
תקנון רכישה באתר
לקוחות ממליצים מספרים
צרו קשר
loading